ഐ.എസ്.ആർ.ഒയിൽ ജൂനിയർ ട്രാൻസലേഷൻ ഓഫീസർ ഒഴിവ്

No commentsഐ.എസ്.ആർ.ഒയ്ക്ക് കീഴിൽ ബെംഗളൂരുവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹ്യൂമൻ സ്പേസ് ഫ്ളൈറ്റ് സെൻററിൽ ജൂനിയർ ട്രാൻസലേഷൻ ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ ആറൊഴിവ്.


താത്കാലിക നിയമനമാണ്.


Job Summary

Job Role Junior Translation Office

Qualification Master’s Degree

Experience Freshers/Experienced

Total Vacancies 06

Salary Rs.35,400/- to Rs.1,12,400/-

Job Location Bangalore

Last Date 20 November 2021

യോഗ്യത 


ഹിന്ദിയിൽ ബിരുദാനന്തരബിരുദം.

ബിരുദതലത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു വിഷയമായി പഠിച്ചിരിക്കണം.

അല്ലെങ്കിൽ


ഇംഗ്ലീഷിൽ ബിരുദാനന്തരബിരുദം.

ബിരുദതലത്തിൽ ഹിന്ദി ഒരു വിഷയമായി പഠിച്ചിരിക്കണം.

അല്ലെങ്കിൽ


ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും ഇംഗ്ലീഷ് പഠന മാധ്യമമായും ഹിന്ദി ഒരു വിഷയമായും പഠിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ബിരുദവും.

അല്ലെങ്കിൽ


ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും ഹിന്ദി പഠന മാധ്യമമായും ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു വിഷയമായും പഠിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ബിരുദം.

അല്ലെങ്കിൽ


ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും ഇംഗ്ലീഷ് / ഹിന്ദി പഠനമാധ്യമമായോ ഒരു വിഷയമായോ പഠിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ബിരുദവും.

കൂടാതെ ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി / ഹിന്ദി – ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസിലേഷൻ ഡിപ്ലോമ / രണ്ടുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.


പ്രായം : 18-36.


അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട വിധം


വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം


കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് www.isro.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് കാണുക.


അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : നവംബർ 20. 


ISRO Recruitment 2021 for Junior Translation Officer | 06 Posts |Last Date: 20 November 2021

ISRO Recruitment 2021 – Indian Space Research Organization (ISRO) has announced Job vacancies for Junior Translation Officer of 06 vacancies. Candidates with the qualification of Master’s Degree in relevant discipline are eligible to apply for ISRO job. The detailed eligibility and application process of ISRO Recruitment are given below;


Job Summary

Job Role Junior Translation Office

Qualification Master’s Degree

Experience Freshers/Experienced

Total Vacancies 06

Salary Rs.35,400/- to Rs.1,12,400/-

Job Location Bangalore

Last Date 20 November 2021

Educational Qualification


Master’s degree from a recognized University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the Degree level.

OR


Master’s degree from a recognized University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the Degree level

OR


Master’s degree from a recognized University in an subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the Degree level.

OR


Master’s degree from a recognized University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the Degree level.

OR


Master’s degree from a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at Degree level and Recognized Diploma or Certificate Course in Translation from Hindi to English and vice-versa or two years’ experience of translation work from Hindi to English and vice-versa in Central or State Government office, including Government of India undertakings.

Age Limit: 18 – 35 years


Total Vacancies


Junior Translation Officer – 06 Posts

Pay Scale:


Junior Translation Officer – Rs.35,400/- to Rs.1,12,400/-

ISRO Recruitment 2021 Selection Process


WRITTEN TEST:


The selection process will be based on Written Test & Skill Test. The written test consists of Part-A (Objective type questions); and Part-B (Descriptive type questions) for 100 marks. Objective type questions in Part-A (50 questions) carry one mark each.

Descriptive type questions in Part-B consist of two passages for translation carrying 20 marks each; and expansion of a given thought (any two out of four thoughts) carrying 5 marks each. The written test shall be for a duration of two hours (120 minutes).

SKILL TEST:


The skill Test consists of two passages for precis writing, carrying 20 marks each; and two passages for translation from Hindi to English and vice versa, carrying 30 marks each. The Skill test shall be for a duration of two hours (120 minutes).

Skill Test shall be purely on go-no-go basis and marks obtained in the skill test shall not be considered for selection. Those who secure minimum 60 % marks in the skill test shall be declared as qualified. The answer scripts of skill test in respect of candidates who secure minimum 60 % marks in WRITTEN TEST PAPER only shall be evaluated.

FINAL SELECTION:


The final selection will be done amongst qualified candidates, purely based on the scores obtained in the written test. From amongst candidates who qualify in the Skill test, with minimum 60% marks, empanelment shall be done in the order of marks obtained in the written test.

Application Fees:


UR/OBC – Rs.250/-

How to Apply for ISRO Recruitment 2021?


All interested and eligible candidates can apply through online by using official website on or before 20 November 2021.


No comments

Post a Comment