കോഴിക്കോട് ഐ.ഐ.എമ്മിൽ ഒഴിവുകൾ

No commentsകോഴിക്കോട് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറിൽ വിവിധ തസ്തികകളിലായി അവസരം.


സപ്പോർട്ട് എൻജിനീയർ ,

അറ്റൻഡൻറ് കം സ്റ്റോക്ക് അസിസ്റ്റൻറ് ,

ലൈബ്രറി ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ അസോസിയേറ്റ് തസ്തികകളിലാണ് ഒഴിവ്.

വിശദ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു


തസ്തികയുടെ പേര് : സപ്പോർട്ട് എൻജിനീയർ


യോഗ്യത : സിവിൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ത്രിവത്സര ഫുൾടൈം ഡിപ്ലോമയും നാലുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയവും.

അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ബി.ഇ / ബി.ടെക്കും രണ്ടുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയവും.

പ്രായപരിധി : 35 വയസ്സ്.

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : നവംബർ 17.


തസ്തികയുടെ പേര് : ലൈബ്രറി അറ്റൻഡൻറ് – കം – സ്റ്റോക്ക് അസിസ്റ്റൻറ്


യോഗ്യത : ബിരുദം , രണ്ടുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.

കംപ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം.

പ്രായപരിധി : 32 വയസ്സ്.

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : നവംബർ 14.


തസ്തികയുടെ പേര് : ലൈബ്രറി ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ അസോസിയേറ്റ് 


യോഗ്യത : കുറഞ്ഞത് 55 ശതമാനം മാർക്കോടെ നേടിയ എം.എൽ.ഐ.എസ്.സി. / എം.എൽ.ഐ.ബി , പ്രവൃത്തിപരിചയം.

പ്രായപരിധി : 28 വയസ്സ്.

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : നവംബർ 14.


അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട വിധം


വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം


വിശദവിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷിക്കുന്നതിനും www.iimk.ac.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

No comments

Post a Comment