രാജ്യത്ത് പാചകവാതക വിലക്കൂട്ടി; വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന്റെ വില കുറഞ്ഞു

No comments


 

രാജ്യത്ത് പാചകവാതക വിലക്കൂട്ടി. ഗാർഹിക സിലിണ്ടറിന് 50 രൂപയാണ് കൂടിയത്. ഇതോടെ പുതിയ വില 1060 രൂപയായി. അതേസമയം, വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന് വിലകുറഞ്ഞു.


വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന് 8.50 രൂപ കുറഞ്ഞ് വില 2027 രൂപയിലെത്തി. നേരത്തെ 2035.50 രൂപയായിരുന്നു വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന്റെ വില.

No comments

Post a Comment