കനത്ത മഴ :നാളെയും ജില്ലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി. കോളേജുകൾക്ക് ബാധകമില്ല

No comments


 

കാലവർഷം അതി തീവ്രമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജില്ലയിലെ സ്കൂളുകൾക്ക് 07 /07 /2022 ന് അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, CBSE/ICSE സ്കൂളുകൾ അംഗൻവാടികൾ , മദ്രസ്സകൾ എന്നിവയ്ക്കും അവധി ബാധകമായിരിക്കും. കോളേജുകൾക്കു അവധി ബാധകമല്ല.

No comments

Post a Comment